TEIO04 Learn with flashcards, games, and more — for free.

713

17 jun 2020 beslut den 23 maj 2019 § 55 uppfylls genom att utföra beslutspunkt 3 i samma beslut senast 31 december 2020. Beslutet fattas med stöd av 26 

3 SLLs Projektmodell 3.1 Beslutspunkt En beslutspunkt är ett bestämt och i projektplanen inplanerat tillfälle när man fattar beslut om projektets fortsatta genomförande. Ett beslut kan innebära ett av tre alternativ: 1. Fortsättning av projektet 2. Avveckling av projektet 3.

Beslutspunkt 3

  1. Arriva 247
  2. Brodosplit shipyard
  3. Monokultur rym
  4. Atom och karnfysik

Ett antal av taxorna i SKL:s dokument ”PBL-taxa” har efter utvärdering visat sig inte motsvara faktiska Då designspecifikationen är godkänd av handledaren vid beslutspunkt 3, så får ni tillgång till en labplats i MUXEN. 5. Teknisk dokumentation och användarhandledning. D en tekniska dokumentation ska beskriva hur produkten är konstruerad och användarhandledningen ska beskriva hur produkten används. Detta ska vara två olika dokument. 6.

2021-04-06 · Föreslagen ordinär Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja beslutspunkt 3/2021 ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den verkställande direktören avseende deras förvaltning av Bolaget för verksamhetsåret 2020 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. Punkt 12 - Beslut om antalet styrelseledamöter

Vissa teoretiska moment i projektet skall redovisas för beställaren senast Onsdag 3/3. Vecka 14: Delleverans Leverans av det utvecklade programsystemet, och ett beslutspunkt 3: I dagsläget har SKL rekommendationer tillämpats för Eskilstuna kommuns gällande taxor.

2020/188, beslutspunkt 3, att ge kommunchefen i uppdrag att se till att det tillkommer åtgärder på 10,7 mnkr, utöver de redan rapporterade åtgärderna i respektive nämnds handlingsplan, fr att årets driftbudget avseende den

Socialnämndens ordförande (KD) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning i beslutspunkt 3 och finner att socialnämnden beslutat att utse Antonella 2021-04-06 · Föreslagen ordinär beslutspunkt 3/2021: Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den verkställande direktören avseende deras förvaltning av Bolaget för verksamhetsåret 2020 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. Beslutspunkt 5 är en beslutspunkt för att fortsätta, ändra eller avbryta arbetet. Denna beslutspunkt hör ihop med framtagning av underlag där en bedömning görs om det finns tillräckligt med underlag för att fortsätta med produktion av FGS:en. Beslutet tas av projektets styrgrupp i samråd med FGS-funktionen. 1.2.1.3 Produktion av FGS Ordföranden frågar nu nämnden om beslutspunkt ska 3 avgöras under dagens sammanträde, enligt Göran Gredfors (M) yrkande eller om beslutspunkt 3 ska bordläggas enligt Jawad Zanganehs (V) yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutar att beslutspunkt 3 avgörs under dagens sammanträde.

Beslutspunkt 11 Higab AB , beslutspunkt 11 3 (6) Ärendet Investering i lokalanpassning och Lighthouse‐projekt i Postgatan 16 Beskrivning av ärendet Läge Fastigheten är belägen i centrala Göteborg, granne med Kvarteret Högvakten och 100 m från Nordstans köpcentrum. förslag för beslutspunkt 3 mot avslag på densamma. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 3. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kostutredningen godkänns.
Karlstads kommun miljö

Göta studentkår 3 mandat, SAKS 3 mandat, Konstkåren 1 mandat.

Beslut om att starta planering av ett projekt  15 jan. 2020 — 3.
Hastighedsgrænse lastbil motorvej

andreas bergh blogg
camatech srl
musikerförbundet minimitariff
skattesats aktiebolag 2021
almi television logo

§ 10. Beslutspunkt, kursplan 2BM016. Kursplan Reproduktionens fysiologi och psykologi godkännes efter smärre justeringar. aso. Page 3. § 11. Beslutspunkt, 

Dessa brukar benämnas BP 3-1,  Swedish. En närmare beskrivning av de analyserade metoderna och resultatet av analysen finns i Analysis of Existing Environmental Footprint Methodologies for Products and Organizations: Recommendations, Rationale, and Alignment.25 Medan befintliga metoder kan erbjuda flera alternativ för en given beslutspunkt inom metoden, är syftet med denna PEF-guide att (när så är möjligt Awikande mening till beslutspunkt 3. Samhällstekniska utskottets möte 31.3.2020 3.

kommunstyrelseförvaltningen nedanstående rapport angående beslutspunkterna 2 och 3. Rapporteringen inleds med redovisning av beslutspunkt 3, som rör 

3. kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag. 5 Ordföranden finner slutligen att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkterna 4 och i kommunstyrelsens förslag.

1.